image

Điều trị

Halixol® sirô và viên nén: 

  • Giúp làm lỏng và tan bớt đàm
  • Giúp bạn ho ra dễ hơn
  • Bớt nặng ngực.
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?